Bia ding

Ayëmële nyanga : akiae afé bia sié ntsigan mëkii a mfiè?

cheveux rastas soins shampoing baignoire

Ayëmële nyanga : akiae afé bia sié ntsigan mëkii a mfiè?

Bi bëlë abui biyolé asu é dzom ba loé a nkobo mvolyé na « stress ». E në ntsigan mëkii a mfiè, é dzom ya bo na nnëm o kobo bia, é dzom ya tsig bia mëkii afan…

Ntsigan mëkii a mfiè osikig fianga adzo. Mod osë yi a bëbia a tam ya dzugi ai adzo té së nala ! E në éyong nnëm wa kud bia abum ai mindzug ngëkig abé mintsogan. Bi nga yén anë bi në dzalan ai soam minson, nyol é nga tëg bia, ngëkig na nlo o nga bo bia mintié. Ntsigan mëkii a mfiè a wuili !

A tsig mod mëkii afan ya zu ai mëlunga

Yëmëni na dzam té a në vë mod okoan. Za a biikig bombo a si abum a boala etom yi na nnëm wa kobo nyè ! Adandang a fë na é mëlu ma abui mam ma tié bia nnëm ! Osu ntsigan mëeki a mfiè, mod osë a bëlë é man dzom a voali nyè. A ntil wui, bia vë mina man alëbëga a kë fë ai nyanga to asu fam, to asu mininga.

Nnëm wa kobo wa? Këlë noang é man mëwobo a yi wa vë mintag !

Man ayëmële asu yi na ntsigan mëkii afan o subu amvus : a noang ngab ai wamen ai man mëwobo.

O në dzam bo mëwobo mëté a dib kiri ngëkig ngëkoglè, osusua yi na wa kë bombo a si.

Amu dzé kikirki ngekig ngogè?

Amu mëwola mëté më në mbëng asu nyol. Ma yëlë minson abui.

Noang abog té a në ban mëtoban ai wamen. Mëngële wamen ai man mbëmbë mbaban nyol, ngëkig na o sili man eding woé. ©Dzaleu.com – A.B.