. Á YÉN .

É ngɔbi evǝgǝlǝ e nǝ ósu á abaa bivǝgǝlǝ

 • 3, juin - Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8 Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma? 1- Centrafrika : Kamërún a bag ngul a étogan bëzimbi ya baala… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. MƎFÓÉ .

 • 10, juin - China ai Áfríka ba yënë wóno ámvoé dábá China - Áfríka : Qin Gang a dzo na Sí Bivíndi ai nnam… Ǹláŋ wa kǝ ósú
ONGÓLA ÉWONDO

 • Ongola Ewondo Lac municipal
SÍ KAMÁ

AKÚMÁ

ENYIŊ BOD

RÚSIA

MÁŊ ÁYÁT

. MƎTUM .

 • 9, juin - Nnam Libya o ngá bë ó síe ású yi na Áfríka á bii mòni woé "Libya a ngá bë a… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 26, mai - Charles III a yënë dzã bidzugá ású étíbílí édzoe míntángán Nálā ndë mvoang bod yi á minnam awom ai bè… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 20, mai - NTÍ a në mëlada á mengab mengab" (Minsili Zanga) Mintsogan - "Nsisim Nti", "Enying", bisë bi në "Mëlada" a mengab… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 23, mars - Rúsia : Mínkóbo yi a Áfríka a be zukulu yi á woé A zen elad amvoe dié ai Si Bívíndi,… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 20, mai - NTÍ a në mëlada á mengab mengab" (Minsili Zanga) Mintsogan - "Nsisim Nti", "Enying", bisë bi në "Mëlada" a mengab… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 9, juin - Nnam Libya o ngá bë ó síe ású yi na Áfríka á bii mòni woé "Libya a ngá bë a… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. NDÁ BOD .

 • 17, mai - "Tǝ fǝ yǝm é bod bí nǝ" Mǝtum mǝ mod mǝ nǝ ai mfí. Asu té bǝbonde, ádándaŋ á sí… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. BÍÁ DIŊ .

 • Astuces cuisine femme
 • 7, juin - Wa yi ná wa bɔ Gató təgə ai “Four”? Tsogó éwāngá ! Ǒ bə̄lə́ kig ákōmán ndóan ńtáŋán dá bə́le… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. Á YÉN .

É ngɔbi evǝgǝlǝ e nǝ ósu á abaa bivǝgǝlǝ

 • 3, juin - Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8 Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma? 1- Centrafrika : Kamërún a bag ngul a étogan bëzimbi ya baala… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. Á KƆ́BƆ EKAŊ .

 • 18, décembre - Á kɔ́bɔ Ekaŋ ai Abaa Dzaleu Zaani yən məngobi bivəgələ bíán á ǹkɔ́bɔ Ekaŋ. DZALEU.COM Ǹkɔ́bɔ BətíAkǝŋ yi a mɔAkomódóǸtimán BíbúgNyaŋgáMulu...… Ǹláŋ wa kǝ ósú

 

ǸKƆ́BƆ BƎTÍ AI DZALEU
 

 

BÍÁ BAALA

SÍ EKAŊ

BIVÍNDI YI Á MÁŊ ÁYÁT

 • 26, mai - Charles III a yënë dzã bidzugá ású étíbílí édzoe míntángán… Ǹláŋ wa kǝ ósú

. NYAŊGÁ .

 • Désirée Babassagana, finaliste Miss Cameroun 2020, en robe kaba
 • 12, mars - Kaba ngondo a në nianga ! Nala nde é bininga be bè ba ba lede bia, Genevieve Nnaji ai Désirée… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 19, octobre - Ayëmële nyanga : akiae afé bia sié ntsigan mëkii a mfiè? Angàndo, ntsigan mëkii a mfiè, é dzom ya bo… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 18, octobre - Abeng ekob ! Melebega asu mbembe asu YA SILI NA... A sob asu kiri ai ngogè ai é mimboan mia… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 10, octobre - Obom yi a Kamerun asu mbod befam A bifus biyié yi a Si Afrika, bi bele obom a ayong Fang-Beti.… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 12, mars - Kaba ngondo a në nianga ! Nala nde é bininga be bè ba ba lede bia, Genevieve Nnaji ai Désirée… Ǹláŋ wa kǝ ósú
 • 28, septembre - Ekom nlo bongo ai miyon : Dzé mi ne dzam bo asu yi na mi kom bongo nlo nnem amieng… Ǹláŋ wa kǝ ósú
M̀BƆ́D

 • Désirée Babassagana, finaliste Miss Cameroun 2020, en robe kaba
EKOM ǸLÓ

 • Luwi Kawanda (Miss Zambie 2019) en foulard africain
NYƆ́L

 • cheveux rastas soins shampoing baignoire
NDÁ

 • Déco maison sur Dzaleu.com
 • 27, septembre - Nyaŋgá ndá : Á yə̄m tób bə̄fóra bə́ tóbəgan ai ésas… Ǹláŋ wa kǝ ósú
AKƎŊ YI A MƆ

 

Míá diŋ
esié dzaan?
Vaani bía ngul múná !

YI MÍÁ YƎM NÁLĀ

 • 23, mars - Rúsia : Mínkóbo yi a Áfríka a be zukulu yi á woé A zen elad amvoe dié ai Si Bívíndi, Rúsia a kè yi na a yegele mínkóbo yi a… Ǹláŋ wa kǝ ósú
MINTIL

 • "Le nouveau dictionnaire Ewondo" de Atangana Ondigui Siméon
MƎZÍG

 • 21, avril - Bíá vogolo Bikutsi - "Azombo" (Armelle Diamant) Bikutsi a në… Ǹláŋ wa kǝ ósú
SÍMƎZÁN


Mǝlǝbǝgá
ású biníngá ai bǝfám

EDIŊ

 • 28, novembre - Biníngá bá lê : É dzí á nə́ bíá á mīńnə́m « Biníngá bá dzó nâ… » a nə é man vóm biníngá bá dzó bə̄bə́lá á fyaŋga Éyɔ̄ŋ myá yén bía bí… Ǹláŋ wa kǝ ósú

Ewali Abǝŋ

 • 15, janvier - N'yasán ésíl bívíndi ésíkig nkoan Mëlëbëga më Minsili Zanga, nbonde… Á YÉN

Ewali Bídí

 • Poisson braisé au four recette vidéo
 • 13, octobre - Ǹnam : Kɔ́s təgə ai ayé á "four" Wa yi… Á YÉN

Á Ngǝǝŋ ewali

 • 12, février - Azíg áyoŋ Baka, Bəkoe yi a nnam Kamərún Dulu a… Á YÉN

Ózóndóm !

 • 3, juin - Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8 Dzé ya tian ai é… Á YÉN
retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :