Bia baala

MST : É míḿbɔ̌n myá bɔ ná mə́kɔ̄n má kálan á mam mə́ fám ai miníngá

Dzaleu Love & Relations : Jeune couple africain devant pc

MST : É míḿbɔ̌n myá bɔ ná mə́kɔ̄n má kálan á mam mə́ fám ai miníngá

Bya yi dzó mān ébúg a tsǐ ai é míḿbɔ̌n myá bɔ̄ ná ákɔ̌n á kalán á mam mə́ fám ai miníngá

Á bɔ mam mə́fám ai miníngá tɛgɛ kála.

Éyɔŋ mam mə́fám ai miníngá má lodan tɛgɛ ai nâ ókálá ó nɔŋban,

mənyɔ́l má nambán tɛgɛ ai édzóm é nə́ nyii to fám to miníngá ngə́ ókɔ̄n ó nə.

Éyɔŋ fám yǎ bómbo ai miníngá, ǹkulán məyóm mə fám (ndəm) ngə́ a yén

ngɔn akɔ̌n bá nə hḿ ebugúbu á kalan nālá. ©Dzaleu.com