Bia baala

Nkobo ai évom ba kobo wa

Nkobo ai évom ba kobo wa

Bia bo ya é mëlu ma asu yi na bi dzo bibug ngëkig mam mëzing a minkobo yi a Afrika adandang fë na bita ai mindzug yi enying mi nga namba fë nkobo?

. DZALEU.COM .

Yi « mintíl məsəgə » yi « Mətámān »?

Bia bo ya, bia bon yi Afrika, a su yi na bi dugan vele bibug bizing ngëking a dzeng minkpamang bibug? Mvulëna ai ébug nkobo mvolyé : « poésie ».

Bí dzam loé « poésie » á nkóbo Bətí ya? Yi « mintíl məsəgə » yi « mətámān »? Minsili Zanga, nbonde Dzaleu, a yalan bíá á é ngobí evəgələ nyíná. Ntil wui wa so a bë ©Minsilizanga.com

YouTube player