Non classé

Kamərún a bende bod məndá bivoe bivəgələ ai fúlú a lədə byəm bizing

Kamərún a bende bod məndá bivoe bivəgələ ai fúlú a lədə byəm bizing

Kamərún a dzó na məndá bivoe bivəgələ, ádandang é má më në bənəng, má yənə tələ ávól ávól dzam yi a lədə dzóngó mam anə mbóbán fám ai fám. Mam mətə məsikig mətum Bívíndi.

Ású CNC, é ndá ya fombo məndá bivoe bivəgələ ai məndá məfóé, ngə dzóngó té ya kə ósú, Kamərún a yi fed məndá məte. Dzam té dá dang bəbə məndá anə Canal+ bə Fulansí. ©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .

YouTube player