Non classé

« Mode avion », minkunda mí bod miá sòman Orange ai MTN

« Mode avion », minkunda mí bod miá sòman Orange ai MTN

Á Áfríka mëyímbí-më-dzob anë á Áfríka yi a zang-zang, abui bod ndá bò édzóm bá loe na « Mode avion » ású yi na nkúl ntángán wábá ó tobo evól.

Ású é bod bá bò dzam té, é në zen dzaba ású yi na Orange ai MTN bë suu mëtáng á sí, bë vë fë bod mbëmbë esíé ai adzó ndal-bobo.

. DZALEU.COM .

« Mode avion » á ngá kè á nnam Côte d’Ivoire ósúsua yi na a noang Burkina Faso ai Kamərún

Á Kamərún, adzó té á ngá tári ómos mëwóm bè ai nyina yi a é ngoan e ngá lod.

Ású Minette Libom Li Likeng, é miníngá á dzoe mam më ndal-bobo ai nkúl ntángán, Kamərún anë nnam ntáng nkúl ntángán é në á sí abui.

A dzó fë na ngomëna asíkig tsende dzóm zing ngë a nkalan kig mínkóbo ai Orange ngëkig MTN.

Dzam té a ngá bò na bod bëzing bë dzó na ngomëna a në ngam ai Orange ai ba MTN. ©Dzaleu.com

YouTube player