Non classé

Afrika Meyimbi-Me-Dzob – Ású dzé bod bá yi kig fe bé Fulansi ?

Afrika Meyimbi-Me-Dzob – Ású dzé bod bá yi kig fe bé Fulansi ?

A ngoan ebul, abui bod á nga kuí á nseng ne bá sili na bëzimbi bë fulansí be kodo ǹnám wábá amú ba yi kig fe bo woé.

Mulu me té me ngá lodan á anen tsísoan Niamey, ai á tsísoan nfe ba loe nā Dosso. Bod be nga kui anseng mikunda mikunda.

A sondo, omos ebul yi a ngoan awom, ayong bod yi a Niger ya yi bad kui a nseng ne ba sili ngomena na avoali nnam amu mam mese me ne dia. Ma sili fe na bezimbi be fulansi be kodo nnam.

Ándzógódó bá loe nā « M62 » énye a ngá tié dzam té

M62 a ne ngul etogan bod ai bikoan bíá síé fufulu ású mfí nnam Niger to a në bësikig é bod bē bëlë édzoe á dzal té.

Ású M62, Niger a ne ndzalan ai akúmá vëdá nnam o në mëbóa amú Fulansí, fufulu ai bëndzoe bē ǹnám, ba mān dzíb akúmá Niger. Ba dzó nā nálā wa yiean. Mëbugëban me Niger ma yēnē tôbô ású bon bë dzal. Ású té ba dzó bé fulansí nā bé kodo ǹnám wábá ai nsámbá bëzimbi wábá.©Dzaleu.com – O.B.

Enying bod yi a Niger a yi dugan kui a nseng a sondo

E kalada mefoé ba loé na « Evènement Niger » é nyè a tié bia doang té. A omos mewom bè ai lala yi a é ngoan é nga lod (ngoan ebulu), esoan « M62 » é nga banda bentil mefoé asu yi na ya lom mbanda : a sondo, omos ebul yi a ngoan nyina, bod besse ya Niger ba yene kui a nseng. Dulu té a ne asu yi na ngomena a voali nnam amu biem bise bi to ya dia, bod tègè ai moni.

Esoan « M62 » ya bo fe dulu té amu ya yi na bezimbi be Fulansi be kodo nnam waba. « M62 » a dzo na dzam té ya yi kig boban ve a anen tsisoan nnam (Niamey). A é me tsisoan mefé yi a nnam, M62 a sili bod na be kui a nseng. M62 a yi na a memama é bod ba yi kui be tobo toyina minted minted.

M62 a dzo fe na bazoum, é mod a dzoé nnam, a ve émen ossama ai é bibug a nga bii asu enying bod. bazoum a nga noang dulu yi a ngoan ebul M62 a ne fianga. Asu té M62 a dugan dzo bod ya Niger na te ba kuu wong, be kui foa a nseng abui asu yi na be fed Bazoum anyiu, ai na be tsidan be Fulansi.

Nláng wa kë ósú á nkóbo mvolye múná