Apprendre l'Ewondo, Bia yen

Nnam, ayòng ai ndá bod bi në nladán akiae áfé ?

Nnam, ayòng ai ndá bod bi në nladán akiae áfé ?

Dzé ben é në nnam?

Áfóla áyong ai ndá bod étéde á në áfé ?

Akiae áfé mvoae ndá bod y’a vòli ayong ?

Zén fé mvoae ayong ya vòli nnam?

Minsílí Minsili Zanga míli á éwáli bivëgëlëgë díná : https://vm.tiktok.com/ZGeXhGAqK

Á ndá YouTube :

Mintsogán 💫 Dzé ben é në nnam? Áfóla áyong ai ndá bod étéde