Bia baala

Bíá láŋ – Kǝláda Cheikh Anta Diop

Bíá láŋ – Kǝláda Cheikh Anta Diop : « L’unité culturelle de l’Afrique noire »

Ánǝ nyámodo té émen á ngá ntil éyoŋ kǝláda té a ngá kúí : « Mǝ ngá yi na mintil míáma mi lǝdǝ akiae áfé mǝtum mǝsǝ yi a Áfríka mǝ nǝ nladán, tɔ anǝ á mís mǝ bod, mǝtum yi a Áfríka ma sǝlan abui. Vǝ ngul nyǝmán nfaŋ nláŋ Sí Afríka, nyǝmán mínláŋ yi a ókobá, vǝ dzam té éndzo é nǝ vǝmod nfásán wa yièn ású yi na á yen akiae áfé Áfríka a nǝ vǝ dzŏm dzǝdia. »
– Cheikh Anta Diop

Nláŋ osǝ ó nǝ á fulansí muna.
– M.Z.

. DZALEU.COM .