Bia baala, Bia yen

Minsílí Minsili : « Éyoŋ mān Évíndi a lum ya wa mvús… »

Minsílí Minsili : « Éyoŋ mān Évíndi a lum ya wa mvús »

Mívúmá !

M̀bəmbə asuan á é ǹgɔbi evəgələ nyíná.

Étére, ma tələ bān mintsogán míáma ózómdóm.

. DZALEU.COM .
Aná, ma fas ǹtsogán wuina :

« Éyoŋ mān Évíndi a lum ya wa mvús amú a yen na mimbɔn myé mí nə ǹkɔd, tə wa wú ǹtug na wa tsende nyè ǹtsogán. Ǹgə ó nɔŋ zén té, wa yi yi wóno ǹlumán mvús té. »

Míá yén do yá ? Yi bə̄bə́lá yi minal ?
Vaani ma ǹtsogán wáán muna ǹgəkig á ndá ndal-bobo wama, Minsilizanga.com.

Á wóé, mía yi fə yén ǹguma ǹtil ó nə ǹladán ai édzóm ma dzó.

Ma və é bod bəsə bá yi kab éwáli évəgələ díná ǹtud ǹgăŋ.

Mə sende ya ! ©Minsilizanga.com


Ǹláŋ wui ó nə á ǹkɔbo fulansí múna
(Version française : Article / Vidéo)

YouTube player