Bia baala

China ai Áfríka ba yënë wóno ámvoé dábá

China ai Áfríka ba yënë wóno ámvoé dábá

China – Áfríka : Qin Gang a dzo na Sí Bivíndi ai nnam woé ba yënë wóno ámvoé dábá

Qin Gang a në mbëgë nkobo China a nsëng Emominláŋ.

Asu dié, minnam yi a Áfríka ai China bá yënë kë a esié fufulu oyab ású mfí mëyoŋ mábá. ©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8
(ǹkɔbɔ Ekaŋ)
YouTube player

.

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8
(version française)
YouTube player