Bia yen

Á yán mëkali …

Á yán mëkali …

A nnam Kamërun, a zaŋ é ban bidi bod ba daŋ diŋ abui, mëkali (makala) më në étéré.

Mëkali më në édzom abui bod da di asu etsamakak, asu yi na bë bi ngul osusua yi na omos ésié ya kè.

A muna, bia lëdë mina man ngobi évëgëlë a lêdê ékan bod osë a në dzam yán mëkali tègè ai ndzug.

. DZALEU.COM .

.

VIDÉO