Bia ding

Mëlëbëga asu abëng ekob

Mëlëbëga asu abëng ekob

1- Ya sili na o sob asu kiri ai ngogè ai é mimboan mia yian ai ekop dzié

Esikig enyori na mod a daman abui moni amu é mod a yi anë dzam yègè a kom mimboan mié émen.
Asu sobo, a dibi bëlan ai é bësobo bë në anë sobo mëkaba. Ngë mia kad bëlan ai kusa asu, tamëni dzogè, mi bëlan vë ai mo maan amu kusa asu a nyè mvid abui to mia yén kig do.

E di é në ai mfi : A vaa é mam mësë bia fudi asu osusua mbomban a si

Amu eyong bi në a nsëng, abui mvid, mbulug ai mam mëfë, ma nyièn bia ekob.
Asu té esikig mbëng a bombo a si tëgë toonë sob asu. A to fë na é mimboan misë mia bo na ekob é tsende, misikig mbëng a belan ai miè.

3- Mbëmbë ekob a kë nsamba ai mbëmbë nnam ai a bo okala ai minson mian

Asu dzé bia dzo na nnam o në ai mfi? Amu é dzom mod a di ya namba nyol dié ésë, ekob anë minson. Mvulëna : ngë mod a ding di mboan, dzam té a në nyè vë metol asu à mëmana. Asu té a toonë di a në foa ai mfi. Tègè voan memdim. A nyu abui mëmdim da voali nyol ésë.

4- E ne fë nala ai bivoé minson

E mod a bo okala ai ekob dié, a bo fë okala ai nyol dié ésë, ai ékan a baala minson mié. Nala wa tilan kig na mod osë a yënë mvëngan mvoé bivoé minson, tègè. Zëzë dulu ya voali fe abui. A wulu etun awola omos osë ya wone fë minson.

5- Mia ding mimboan ai asub asu ?

Yëmëni toab é mimboan ai é mësub mia bëlan ai miè ! Mbëng abui ngë mina bëben mia yëm bia kom.
Bia dugan do dzo, dzogëni é mam mësë ma tsende ekob bolo mia dzëng na mi bi évëlë ékop. Yëmëni na esikig bolo mboan zing wa lod a ngobi bivëgëlë (télévision) ngëkig na o bëlë abui abëgëlë ndë da tilan na éngo wa dang mbëng. ©Dzaleu.com – A.B.

Mëlëbëga mësë më në muna
Mëlëbëga awom ai bè asu mbëmbë ekop