Bia ding

Mvoae minson : Mfi yi a dulu

Mvoae minson : Mfi yi a dulu

Mvoae minson ya wulu zén dia ai ekan bia bala nyol dzaan. Bia yënë fë bo okala ai nyol dzaan, ai minson mian. Mia dang kig ding kë a mënda bod ba wono minson ngëkig na mi bëlë kig abog, vëda mia dzëng na mia wono minson mian ?

A noang ngab ai minson akiaè fé?

Dzaleu a vë mina ban mëlëbëga ma sili kig na mi fudi mëwola mëwola adzo té. To mvëng yi a noang, to vièn o në, biini fulu yi a wulu to man étun awola. Mia yënë wulu man avol, mi dzëng fë na mi toone yëbë… Nlang osë o në a nkobo fulansi muna :