Bia baala

Wub ai nkangan mëtum yi Afrika

Wub ai nkangan mëtum yi Afrika

Abui bod nda yem kig na é mam mëtum mësë ma vë é mëfola ba loé na « musées » a Man-Ayad nduma, mam mëté ma soa a si Afrika. Anë é ndoang ngobi bivëgëlë Nora Philippe ya lè bia. Nnam Djamn, Nnam Fulansi, Nnam Englis, Amerika ai nala nala, é mëtum ma vë boa akuma m¨në é ma ma soa a si Bivindi. A to fë na bë nga wub mëtum mëté. Bë nga woé asu yi na bë man kë ai akuma té.

Nora Philippe a lè bia ndoang mintié : a tsisoan Berlin, mimbim towina é saman mi yëmê woé. E në mimbim bivindi. Asu dzé mintangan mia nyè mimbim mité? Asu dzé ba ndugan kig é mêtum bivindi bisë bi sumu a minnam miaba? ©Minsili Zanga

Nlang osë a nkobo fulansi muna.