Bia baala

Kamərún a yi na a wono elad ámvóé díé ai Rúsia

Kamərún a yi na a wono elad ámvóé díé ai Rúsia

Amvóe Kamərún ai Rúsia dá sò óyab. A në amvoé da so okoba.

Yi mia yëm nala? Abraham Hannibal, nen man bêzimbi yi a Rusia, a nga bë bod yi a Si Kamërun, a Logonoe a fefel nnam Tsad. Endil dié, Alexandre Pouchkine, a në é mod a nga tëlë ntil Rusia ozondom.

Nálā ndë monti Nkodo, nduru ngúma ndá kálada mëfóé á tsísoan Awalá á Kamərún, à dzó á é ngobí evëgëlë nyíná.©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .
YouTube player