Bia baala

« Evu é në akëng bë mumui ba wog kig »

« Evu é në akëng bë mumui ba wog kig »

Ntsogan Minsili Zanga a kab ai bia wuili : « Evu é në akëng bë mumui ba wog kig ».

Ntsogan té o nê nladan ai é ngobo bivêgëlë mi në dzam bëbë muna.

A éwali bivigëlë té, é mod a kobo a dzo na Evu é sikig abé ngëkig mbëng.

Nlang wa kë a fulansi muna

. DZALEU.COM .