Bia baala

Bia vogolo Fikile Mbalula, ndzoé osu étogan ANC

Bia vogolo Fikile Mbalula, ndzoé osu étogan ANC

Fikile Mbalula a në nen politík yi a nnam Áfríka yi a sí nkiè.

A në é mod mboag yi a duru ANC (African National Congress), ekoan ósú yi a nnam.

ANC ényè a ngá yidan ású yi na bivíndi yi a Áfríka yi a sí nkiè bë bi filí.

. DZALEU.COM .

Ndzoé Rúsia a bëlë në a tobo á étógan bë BRICS á nnam Áfríka yi a sí nkiè á ngoan moom

Vëdá bolo Pretoria a në nnam mboag yi a CPI, ngúma ndá ntigán mëdzó, etógan té ya dzó na Pretoria a yënë bii Poutine á kë ai nyè ósu édzoé CPI.

Éyoƞ man englis a sili Fikile Mbalula ngë Pretoria a yi bii Poutine, man obálbas eyalan dzíe dina :

« Ngë vë ANC, Poutine a yi so muná okidí tègè ai é mod a bii nyè.

Poutine a në nen mbëgë edzoé yi a Émominláƞ. Yi wa tsog në bá bii mbëgë edzoé nála ?

Míá kë míá bón ai éyolé Poutine, mína kig ?

Mí lig dzëƞ na mvoaè é dúgan zu á Ukrenia, míá kë míá kobo mam mëfë.

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°9
(ǹkɔbɔ Ekaŋ)
YouTube player

.

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°9
(version française)
YouTube player