Bia baala

Mëlëbëga më enying : nsuan ngul á sí?

Mëlëbëga më enying : nsuan ngul á sí?

Minsili ZANGA, nbonde ABAA DZALEU, a kad bía é ban mam bá voali nyè eyong ntegán Nyol wá bamba nyè.

.

Nyol ya teg míná?
Ǹnəm wá kóbo míná ?
É man ngobi evëgëlë nyò a në ású daan :

NGOBÍ EVËGËLË ESË MŪNÁ
Mëlëbëga më enying : Dzé ma bo eyong nnem wa kobo ma
YouTube player