Non classé

ABAA DZALEU

ABAA DZALEU

Dzaleu a tam mina mbëmbë mkpamang mbu ai ntol ébug a dugan lëdë édzom bia bo afola dina :

Bi nga bonde DZALEU mimbu mitaan amvus ana (2018) amu adzo ayëgë nkobo waan da namba bia.

E dzom bi yi na bia bo : a vë bod nguma afola efa mëfoé y’Emo ai mintil mifë mi ne a nguma nkobo yi Afrika, a muna Ewondo, nkobo mbog yi a zang minkobo yi ayong Fang-Bëti (Ayong Ekang a onë a minkuda minnam a Afrika yi a Zang-Zang).

. DZALEU.COM .

.

DZALEU a në nguma nda mëfoé a nkobo Bëti ai fulansi ai é mintil mia bëbë

  • Mëfoé yi a Emominlang,
  • Mam më nda, akuma, mulu,
  • Nyanga
  • Mëtum ai mam yi a nsisim

Bi bëlë fë nguma afola asu mëngobi bivëvëgëlë a nkobo ekang ngëkig Mvolyé.

.

Evoli dzaan ya ve bia ngul a ke osu

E bod ba til asu ABAA DZALEU bë në é bod bë bëlë adzo ayëgë nkobo waan a nnem. Ba sié a zëzë, ma me yidan asu yi na më yaan é mam mësë mëvog ma sili asu yi na afola di a wulu. Nala o nga bo fë na, bia til édzom bia yi amu ésikig ngomena zing ngëkig mod zing ényè a vë bia moni.

Evoli dzaan é në ai abui mfi amu abui mam ma sili a Dzaleu. E to fe na, evoli dzaan, to é në tsetsad, ya ve bia abui ngul asu yi na bi dugan fas dzé bi në dzam bo asu nkobo waan. Bia yi fë na bia ve é bod ba til man dzom amu bë bo ya esié té abui mimbu mimbu ana. Bia yi fë na bia bo mëngobi bivëgëlë a lodo ékan bia bo étodi.

.

Mn efaè asu yi na bia vë mina ngang ai évoli dzaan :

« L’ÉTUDIANTE » (man étun nlang a nkobo fulansi) asu évoli osu ésë ya boban vë eyon dzedza
« AZANIA » (nguma kelada minlang mia lodeban a Ongola Ewondo) asu évoli osu ésë ya boban ngoan esë.

Minsili Zanga, Nbonde Dzaleu