Bia baala

Mëlëbëga mëtaan nladan ai nkalan moani

Finances et Argent

Mëlëbëga mëtaan nladan ai nkalan moani

1.

O yëm bonde moani woé
Tobëgë nbonde osu akuma doé

2.

O yëm étié o tëlë ai moani woé
Yëmë mbëng mbëng abim akuma o bëlë

3.

O yëm miyian mié
Yëmë miyian mié asu yi na o yëm dzé é në mfi

4.

O tëlëgë nfëg moani woé a ntié woé
O yëm nlad moani woé ai miyian mié osusua yi na wa kus dzom zing

5.

Esié, tëtëlë esié, édzo ya vë moani
O yëm na ésikig ngogëlan édzo ya vë wa moani, anë esié