Non classé

Kamərún : Camair-co a zu bad kè në ya kë á Cëntrafríka

Kamərún : Camair-co a zu bad kè në ya kë á Cëntrafríka

Camair-co, ndá bisíé anoan bikye yi á Kamərún, ya zu bad kè në ya kë á Cëntrafríka

Á omos mëwóm bè ai táána yi a é ngoan nyí, bë avíon bë Camair-co bá zu bad noang ndzoang yi a Bangui.

. DZALEU.COM .

Camair-co a ngá télé zen Cëntrafríka mimbú mínyi ámvús ána

Ású é bod bá yi në bá bò dulu á Bangui ai avíon, mëyëlë mëlè má yanga bò :

Sóndo mëlú më taan – Mardi
Sóndo mëlú më lè – Jeudi
Sëradé – Samedi

YouTube player