Non classé

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️n°2

Globe monde

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️n°2

Dzé lod Emominlang é mëlu ma? É mëfóé mëla DZALEU a tëlë ózóndom é sóndo nyò :

Nlang mëfóé :

Minsili

.

1- Côte d’Ivoire : Yi Alassane Ouattara a yi na a tídan bívíndi yi a é mínnam mivog?

.

A nnam Côte d’Ivoire, ngë o në man Evindi wa yaan áfeb etobo nnam a lodo man Fulansi. Ású ngómëna, e bívíndi bisë bí síkig bod ya etogan Cedeao ba yaan afeb té tóyína minted mílè, vëdamá man Fulansi nye a yaan vë tóyína nted ai mëyóm taan.

.

.

Actualités
Mëfóé

2- Nnam China wa dzo na dzóm ésíkig suu ámvoé díé ai Rúsia á sí

.

WANG YI, nen mbëgë nkóbo China á Émominláng, a ngá bë á dulu á tsísoan Moscou. Á woé, a ngá tóban ai Sergueï LAVROV, mbëgë kíng Rúsia. A ngá tóban fë ai Vladimir Poutine, é mod a dzóe nnam Rúsia.

3- Yi Érópa a kombo ai nsísím dzóngó amvóé Rúsia ai Áfríka ?

Ású Mikhaïl Bogdanov, owé. Mod té a në mbëgë nkóbo mbog kíng Rúsia á nsëng Emominláng. Ású dié, Érópa a yem n’a ámvoé Rúsia ai Áfríka dá tilan na asíkig fë tíbili ngëkig á díb Áfríka anë ókóba.

china chine map carte
russie russia map carte

.

Mikhaïl Bogdanov, a dzó fë na Rúsia a yi yaa abui mínkpámáng mëndá mínkóbo á minkunda minnam yi Áfríka ású yi na Rúsia ai Áfríka bë kë ai elad ámvoé ósú.

Eyíliga ai é fóé mëmaná : elad ayong Burkina Faso ai Mali á ngëëng

.

Choguel Kokalla Maiga, nduru bë ngómëna yi a Mali, a bò ngul dulu a Burkina Faso ású yi na a kë tóban ai Kyelem de Tembelà, nen ngómëna yi a Burkina Faso. Ntól fóé o në na minnam míté mí në kíng a bò vë nnam mbòg.


Ású Choguel Kokalla Maiga, mëyong yi a Mali ai Burkina Faso më tò ya nladán, ású té a fidi na mam má yi wulu ávól.

.

.

Mëfóé Me Dzaleu mësë më në á abaa bivëgëlë YouTube. Dzaleumedia, a banda mina wóé :

.

DZALEUMEDIA a
në fë á Telegram
á nkóbo Bətí

.

ngëkig á fulansí

.

në fë Tilíbán á këlada mëfóé yi Abaa ndal-bobo DZALEU.NET

. DZALEU.COM .
YouTube player