Non classé

Gwadelupa : Mvende ngomena ya ben ne bod be yaa é zukulu abebe mam yi a Afrika

Gwadelupa : Mvende ngomena ya ben ne bod be yaa é zukulu abebe mam yi a Afrika

A omos awom ai saman yi a ngoan osu mbu, andzogodo bod da yi ne da yaa nguma zukulu a tele Afrika ozondom, o nga be osu mvende ngomena tsisoan Basse-Terre. A memana, mvende ngomena ya dzo bo na dzam té asikig boban nala.

. DZALEU.COM .

Gwadelupa a wog ai nnam Fulansi veda si té é ne ndzalan ai mvoang é bivindi mintangan mi nga zu bii ai ngul Afrika asu yi na ba fudi bo étibili.

Nsili bi ne dzam sili o ne na : asu dzé mvende ngomena Fulansi wa ben na be yaa zukulu waba, veda a si Afrika, Fulansi a bele nguma zukulu a minnam yi a Afrika ai menda metum?©Dzaleu.com