Non classé

Kamerun – Algeria ba san ovaa-ngul

Kamerun – Algeria ba san ovaa-ngul

Ovaa-ngul té wa bebe mam bezimbi ai nkaman nnam. Asu abui bod, nala wa tilan na Kamerun a ne ve osu ai ovaa-ngul a nga san ai Rusia. Amu Algeria a ne nnam wa dang fe sié ai Rusia a Si Afrika.

A ngon nyina, Kamerun a nga dugan san ovaa-ngul ai Rusia, to ane Amerika a nga kui a nseng na a sog adzo té. ©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .
Kamerun – Algeria ba san ovaa-ngul

Nlang wa ke a fulansi muna