Non classé

BAMAKO – Nnam osë a nsëng asu nen ngomëna Abdoulaye Maiga

BAMAKO – Nnam osë a nsëng asu nen ngomëna Abdoulaye Maiga

Bivëgëlë biben bi në ndëm olugu ai é mëtaman Bamako a nga vë nen ngomena woé, Abdoulaye Maiga.

A sondo mëlu me taan, omös mëwom bè ai zemgbal, a nga dugan a tsisoan New-York éfa a nga be a Amerika asu mëtoban më « Onu ».

. DZALEU.COM .
Newsletter Dzaleu.com : abonnez-vous pour ne rien manquer !

Akëng ébug Abdoulaye Maiga a nga vë a « Onu »

Mëyong mësë yi a Afrika ai abui bod a Emominlang asë bë nga kam ntol ebug Abdoulaye Maiga abui. Bod bësë bë në king na a nga kobo mbëng.

Il a conclu son discours par ces mots :

« Nti Ngul Mësë a vë Nnam Mali Ntôtoo maama a bo fë nâ mibwëgbel ai é bod ba daman Si-Ndon bë saala ayong bod yi a Mali !
Nti Ngul Mësë a vë Si Afrika Ntôtoo maama a bo fë nâ mibwëgbel ai é bod ba daman Si-Ndon bë saala Bivindi !Nti Ngul Mësë a vë Si-Ndon ésë Ntôtoo Maama a bo fë nâ mibwëgbel ai é bod ba daman Si-Ndon bë saala Ayong Mod Binam !« 

Bamako a ve ngomena nen nnam metaman