Non classé

Elizabeth II : Afrika ase a yon kig nyè

Elizabeth II : Afrika ase a yon kig nyè

— NSELAN MEKING. Awu nkukuma nnam Englis o bad kuli a nseng é mam mese nnam woé o nga bo a é minnam mivoa adandang a si Afrika, eyong nnom mininga té o nga be a étoa édzoé. Bod ba tsog étibili ai é mewu mese nnam Englis o nga bo a ayong be Mau Mau yi a Kenya, a kègè à mbu 1952 a kele kui a mbu 1960. Bod be nga wu a lodo toyina awom a bita bité ye étom yi na ba sili fili waba.

E ne ya mbu 2013 nde nnam Englis o nga yebe na wa yaan mintié minté osu bod toyina é taan. E dili é ne ve mvulena mboag. E mibé mi mam nnam Englis o nga bo a Afrika mi ne mikunda. Asu té bi ne dzam wog asu dzé Afrika ase a yon kig nnom mininga té… (Nlang wa ke osu muna*)

Eyon be Englis be tilibi be Mau Mau
A éwali bivegele di, é mod ba bii a sili na Elisabeth II
a yene yaan é mintié mise nnam Englis o nga bo a Afrika

*Le Point (site)