Non classé

Zaani toban ai Dzaleu á Telegram

Zaani toban ai Dzaleu á Telegram

Ndá dzaan e bələ fə minsəng míbè á áfóla dal-bobo bá loé na « Telegram ».

Nsəŋ Ekang

Nsəŋ Fulansí

A étundá Ekaŋ bíá fas məfoé yi a Emominlaŋ a Ǹkɔ́bɔ Bəti.

Bíá tələ fə mətum ai mam y’Enyiŋ a ngəəŋ.

Rejoignez-nous sur Telegram
Reinfo et société : @dzaleumedia 
Vidéos archives : @dzaleuvideos
Langue Beti : @dzaleu_ekang

Akiae afe mí nə bi dzam kɔb woé

Ngə mí bələ Telegram, kələni múná :

  • Ekaŋ
  • Fulansí

Ngə mí bələ kig Telegram

1– Kələni noŋ « Telegram » á múná.

2– Yaani nsəŋ Telegram ású daan.

3– Zaani á ndá Dzaleu ásu yi na mí toŋ bíá :
Dzaleu 100% Ekang ai Dzaleumedia (Fulansi).

Dzé mí nə dzam bɔ á Telegram

Étéré, mi nə dzam lè ai bəmvoé baan, nda bod dzaan, mi nə dzam loéni a ngobi bivəgələ (video).
Míá yi fə bii abui məfoé woé. Kabəni foé té ásu yi na bod bəfe bə yem bíá.
Bándáni bod bəfə étére.

Andzógódó DZALEU

Rejoignez-nous sur Telegram
Reinfo et société : @dzaleumedia 
Vidéos archives : @dzaleuvideos
Langue Beti : @dzaleu_ekang
je-m-abonne-a-dzaleu-button
. DZALEU.COM .
Newsletter Dzaleu.com : abonnez-vous pour ne rien manquer !