Bia yen

E mëfóé Dzaleu a baala : Yi Tunisia a tsog na asikig a Afrika?

E mëfóé Dzaleu a baala : E mëfóé Dzaleu a baala : Yi Tunisia a tsog na asikig a Afrika?

Dzé ya tian ai é Dzé é nga lod Emominláng é mëlu ma?
Dzaleu dugan fas ai mina é mëfoé a nga tele ozondom é meëlu me nga lod.

Sili osu o ne na : Yi Tunisia a tsog na asikig a Afrika?

YouTube player

YouTube waan : https://www.youtube.com/c/DzaleuM%C3%A9dia
Bi nə fə a Telegram múná : https://t.me/dzaleu_ekang

. DZALEU.COM .