Bia yen

Nsílí : Yi bod bëzing bá tsog nā bë në fëg a lodo ébá bësë bëvog?

Nsílí : Yi bod bëzing bá tsog nā bë në fëg a lodo ébá bësë bëvog?

Ntil Minsili Zanga

Yi bod bëzing bá tsog nā bë në fëg a lodo ébá bësë bëvog ádandang á mam mëdugân? Ma síli nsílí té amú bod bëvóg, éyon bë yen ya moni, nnem ó tsende á vid zen.

. DZALEU.COM .

Ba voan nā sobó sobó wabá a në zëzë ósú é mod a yem fas. Evozing a në ámieng amú a mān ya wa lang. Evozing a ne nkoman a mam Beti se fe ya e wá wa tsog në wa dib nyè, wa yi kig bo nto dzóm zing ai moni té.

Fúlú din ya sili nā bí bo mam anë mintómba mí bod. Nā, të bíá nõng é mod mbog anë bíá yi kig në bë nõng bía.

Ngobí evëgëlë ésë e ne múná : ABAA DZALEU ngëkig YouTube