Bia ding

A di mbëng tëgë daman abui moani : tsogoni mëfub

Femmes au champ - Afrique agricole

A di mbëng tëgë daman abui moani : tsogoni mëfub

A yëm bëlan ai moani – Mëlëbëga më Dzaleu.com

A muna, ban mëlëbêga ma bëbë man me moani ai mëbugëban.
Mvulêna ai mëfup asu édzam da bëbë bidi. Fon, mêbura, mëkaba, bikoan, mimbong ai nala nala.
Mi lig bi kus a mëkid, nga mi në dzam bo nguma esuan bininga asu yi na mi tëlë man afup ! ©Dzaleu.com – A.B.

. DZALEU.COM .
Newsletter Dzaleu.com : abonnez-vous pour ne rien manquer !
Nláŋ wá kë ósú á fulansí muná