Bia baala

Ngab mintie fe ású awú Cabrel Nanjip

Ngab mintie fe ású awú Cabrel Nanjip

A ngá bë édzóm bá loe na « Influenceur » ai « Humoriste », é bod bá bò mam më fianga.

Cabrel Nanjip a dzè enying á ébubua metoa á ndzoang Ongóla ai Awálá, á záng Edea ai Pouma, á ómos áwom ai táána. 

Cabral Nanjip a yi bii mímbú mëwóm lè ai lála á ngoan moom.©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .
YouTube player