Bia baala

Centrafrika : Kamërún a bag ngul a étogan bëzimbi ya baala nyiè sí

RCA république centrafricaine (CEMAC) Centrafrique

Centrafrika : Kamërún a bag ngul a étogan bëzimbi ya baala nyiè sí

Ású Kamërún, nwonan étógan bëzimbi té ya yi bo na é mínwúwúb míá túb Centrafrika bolo bë FACA bë to ya ngul, bë yem na bësikig dzam so bo fianga dzabá a sí Kamërún .

E bod bá nyiŋ a tsisoan Nana-Mamberé, a nyè ai Kamërún, ba dzo na bo beben bá yén ékán bë FACA, bëzimbi yi a Centrafrika, bá sié mbëng a kègè anë bë Wagner, bod yi a Rúsia ba voali bo.©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .

.

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8
(ǹkɔbɔ Ekaŋ)
YouTube player

.

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°8
(version française)
YouTube player