Bia baala

Bǝ zá bǝ nǝ b’Ekaŋ ? Bǝ zá bǝ nǝ bǝ Fáŋ-Bǝtí ?

L'Essingang, arbre symbolique pour le peuple Ekang (Fang-Beti)

Bǝ zá bǝ nǝ b’Ekaŋ ? Bǝ zá bǝ nǝ bǝ Fáŋ-Bǝtí ?

A évǝgǝlǝ : Elé Essingaŋ (Bubinga), élé ya lǝdǝ ndǝm mǝtum ayoŋ Ekaŋ o nǝ a é minnam mi :

  • Kamǝrun
  • Gabon
  • Guinea (Malabo)
  • Kongo (Brazzaville)
  • Sao-Tomé

DZALEU a nǝ nguma abaa ndal-bobo a ǹkɔ́bɔ Kolo-Bǝti (Ewondo). Ndǝ hm ésikig ayé a dzǝŋ nǝ bia yǝyǝm bǝ za bǝ nǝ b’Ekaŋ. Osusua yi na bia bi biyalan ai ntil Monti Essomba Dieudonné (Kamǝrun), man ayǝmǝ asu é dzom ya bǝbǝ ǹkɔ́bɔ ekaŋ.

. DZALEU.COM .

Yi « ǹkɔ́bɔ Ekaŋ » ngǝkig « minkɔ́bɔ » yi ayoŋ Ekaŋ ?

To anǝ minkɔ́bɔ yi a ayoŋ ékaŋ misǝ mia so a ǹkɔ́bɔ ATI, é nǝ nnǝmǝna é mǝlu ma, a dzo na ǹkɔ́bɔ Ekaŋ o nǝ hǝ mbɔg. Vǝda ngul dzaba e nǝ na bo bǝsǝ ba wogan.

Bolo mǝ sikig é mod a fas mam minkɔ́bɔ, ma yi kig kɛ ai abui minfansan a dzǝŋ n’a yǝm asu dzé é nǝ nala. E dzam mia yǝnǝ yǝm é nǝ na man Ewondo yi a Ongola (Kamǝrun), a nǝ dzam lɛ a ǹkɔ́bɔ Ewondo ai man Faŋ yi a Oyem (Gabon) ngǝkig man Ntumu yi a Malabo (Guinea). Akǝŋ yi té a nǝ na bo bǝsǝ bǝ nǝ dzam lɛ a ǹkɔ́bɔ waba tègè ai ndzug. ©Dzaleu.com – M.Z.

Bǝ zá bǝ nǝ b’Ekaŋ ?
Bǝ zá bǝ nǝ bǝ Fáŋ-Bǝtí ?
Ebug « Ekaŋ »