Bia baala

Bia simezan Pierre-Claver Zeng, elulua yi a Si Ekang

Bia simezan Pierre-Claver Zeng, elulua yi a Si Ekang

Afola dina, bia tele é befam ai é bininga be nga sié asu Afrika ozondom.

Bentil bekalada, bembom mezig ngekig bendzo, bebonde akuma ai nala nala, bese be ne a yob muna.

Omos wui, bia kè ai Pierre-Claver Zeng, mbom mezig yi a Ntem ayat.

. DZALEU.COM .

Zeng Ebome a nga biali a Woleu-Ntem (Gabon)

Pierre-Claver Zeng a nga biali a mbu 1958, omos moomo yi a ngoan ebulu.

A nga wu a omos awom ai ebul yi a ngoan taana yi a mbu 2010.

Mbom mezig ai mbom mvet ntangan, Pierre-Claver Zeng a dang yiè a nkobo Fang ai nkobo mvolyé.

A lang ntil wa bebe Zeng Ebome

Yi mia yem Pierre-claver Zeng?

Kadeni bia muna©Dzaleu.com

je-m-abonne-a-dzaleu-button
Pierre-Claver Zeng - Essingang