Bia baala

Yá sílī nâ ó yəm tág mam á sú ye nâ ó nyié mɔní

euros fille shopping argent billets

Yá sílī nâ ó yəm tág mam á sú ye nâ ó nyié mɔní

MƏBUGƏBAN – Yá sílī nâ ó yəm tág mam á sú ye nâ ó nyié mɔní.
Akia afé ? Dzaleu.com a və́ mīna bǎn mələ́bə́gá mə́lɛ̄ !

Ḿból yǎ ébonde akúma yá wulū kig tɛgɛ ai ǹyəmán ńtáán mam ngə́kig m̀baalán mɔní, mim̀bɔ̌n mí mam mílɛ́ á mī mí nə dzǎm bɔ̄ nǎ ó nyié mɔní.

1
Á sǔ ńsinga ńkusán byə́m biziŋ

Mvulná ai dzǎm məyɔg :  biyɔŋ biziŋ o nə dzǎm kúli a kúi tóyina mɔní nǎ wa kus bía. Ngə́ wa kúli tóyína nálā biyɔŋ bítán á ǹgúmā sɔ́ndɔ, tóyínā étán nyílī yá kə. O nə hḿ dzǎm kɛ̂ nǎ wa suu á bə́ nyii á ngúmā sɔ́ndɔ á mvús yī válā á bə́lɛ abǒg tē á bə́bɛ̄.

2
Édzí dá bəbə ǹkomán nyɔ́l o bɔɔ mam o sigibi

É bísǐl (mimbim) míńtáŋán bíá kus tóyína məwóm tán tǒ ndə mɔní tē ǎ sɔ́ kig bíā á ḿfə́g dzóm zing yá bī kig bía ó bila ná bí kus byá. Asuán ínternet é mə́lú bíbə̄lə́ áyób má dá bɔ á fə nâ é bá bá yī ná bá yɛ́gɛ mim̀boán mí mam á sú yī nâ tə bá bad kúlī mɔní ékūkuli bə́ yɛ́gɛ. É bá yǎ bə́ tári yǎ bə́ nə á mína dzǎm kad: mɔní a nyieban nālá étsítsíb!

3
Á kándī ábím bibwan

Á bi ńkunda bībwan ó sikig mǎn dzam, wá nɔŋ abuí mɔní to ndo o bələ́ ábūí. ©Dzaleu.com