Bǝ zá bí nǝ

Bod yi á Dzaleu

Bod yi á Dzaleu

Á Dzaleu, bí nə mǎn ándzogodo bod bә bələ ǹyián na bá tәlә minkɔ́bɔ míán ózóndóm.

Mimbɛ́ mí yô ású é mína bəsə míá y nâ míá nɔŋ ngab á dzam te.

Ngə́ bí kɔ́bɔ́ ábím di yi bí kángá á nsəŋ?

Ǹtəbə osu yǎ é dzam dí a nə ngɔ́n yǎ ńnam Kamərún. A ngá bíáli á Óngóla Éwondo. A nə ngɔn Ewondo ai mān ngɔn Bənə. A kad yâ sɔ a síé kɔm ánā ai é mam má bəbə mintil á bəkálada məfóé ai á ndal-bobo. Abui mímbú ámvús, a ngá bonde ǹgúma kálada məfóé á tii ai biníngá (CultureFemme). Kálada té a ngá bə ǹkabân ai ǹnam míntáŋgán ai é mínnam yi Áfríka míá kɔ́bɔ fulansí. Minsili Zanga a ngá yəgɛ é mam mə tii ai enyiŋ bod á anen zukulu « Université catholique Yaoundé ». A diŋ fas é mam ma bəbə fə sŭsŭo ai é nyaŋgá ya sili kig nâ mod á tsende émen. Ǹtil bəkálada ai ǹdzô mintil məsəgə á ńkɔ́bɔ éwondo, Minsili a nə ǹtil ǹgúma ǹláŋ ású binânga (Alima et le Prince de l’Océan) Mí nə dzam láŋ mintil míé á ndal-bobo woé munā : www.minsilizanga.com.

Abui ǹstogán
Andzógódó DZALEU

A yege Ewondo : Zaani yalan é ban minsili mina