Bǝ zá bí nǝ, Bia baala

M̀fí yi a Ǹkɔ́bɔ

M̀fí yi a Ǹkɔ́bɔ

É kán miná yén, Dzaleu.com a nə á ǹkɔ́bɔ yī á Áfríka (Ewondo-Ékaŋ).

Dzé yá bɔ nálā ?

Ḿfág wáán, ǹkɔ́bɔ Mod Binam engɔ̌ ó nə nye tín dzóm ésə.

Ǹkɔ́bɔ te engɔ̌ á fə wá və nye ngul yi nâ á kúli é míntsogán yi á mí nə nye á ǹsínsím.

Ǹkɔ́bɔ o nə tum osðú Mod Binam.

É nə m̀bəmbə dzam nâ mod a kɔ́bɔ́ abuí mínkɔ́bɔ, dzam dá, ósúsúa yi nâ nála wá bɔ́ban bíá yean hḿ tádi síli bíá bəben ńsílí winá: á sú é di dá bəbə ǹkɔ́bɔ wáma ó bén, mə tələ vé? Ndɔ́ŋ yi á étére é nə yá?

Mi ní tɔ á ya dzam wóg ású dzé Dzaleu.com a nə á ńkɔ́bɔ ékaŋ

Bí bələ áfidí nâ ngə bod bá tɔbɔ áfóla bá láŋ məfóé á ǹkɔ́bɔ yi á dzal, nála wá yi bɔ nǎ fúlú ǹláŋán, ǹtilán, ǹkɔ́bán ai ǹdiŋán mínkɔ́bɔ míán ya yi bíálí, ya yi yəmə́lə ású yi nâ tə minkɔ́bɔ míán míá kə ai ǹdzáŋán ósū.

Dzaleu.com a nə á ńkɔ́bɔ Bətí (Ewondo) və dá, ḿból ńyián wáán ó nə́ nǎ bod bə yəgɛ, ǹtsogán o nə á fə nâ, é mod ǎ yi nâ a láŋ é míntil mí á ńkɔ́bɔ mvólye (Fulansí), á laŋ míɛ.

« Ǹsɔ́ ŋgɔ́n ngul ai manyiáŋ »

Ású yi nâ esíé dzaan é bɔ́bán m̀bəŋ, váani bia ngul muná :

Abui ǹstogán
Andzógódó DZALEU