Lire l’article en français ou écouter l’audio

« Rusia ai Amə́rka bá yī kig bɔ̄ bītá »

yī hḿ é bīyalán Serguei Lavrov á ngá və́ Sputnik bí nə́ dzǎm wógobān nalá. Ású dzíé, ǹtə́bə osú yǎ Rúsia  Poutine bán Trump dzam də́dá ā nə́ bəzimbi yǎ miǹnam myábán bə́síkig dzogɛ nǎ bitá bí dzībán á zǎŋ Rusia ai Amə́rka.

Asu Serguei Lavrov, Poutine bān Trump yā bód bábá bə́ ngá tə́lē á bitɔ̄ bə́tə́bə̄ bə́ ósú bə́ bə̄lə́ ésíé nǎ bá baala miǹnam míábá á mvɔɛ́.

Nálā wá dzôban bí tɔ̌ ábɔ̌g yǎ mə̄kíŋ mə́ bə́də á su é dzam dá lod á Síria.

Símə́zán : Álū yī ámǒs áwóómo ai lala yi á ngɔn nyiina Amərka, Énglǐs ai Fulansí bə́ ngá kə bá woa bəbóm ai ǹnam Siria ósə. Ású é míńnam mí, Bachar Al Assad ǹtə́bə osú yǎ ńnam Siria ā ngá bəlan ai bikpəlé bítɔ̌ eki asú tē ńdo hḿ bâ bə́ ngá yalan nyé nálā.

Məkíŋ mə́ ngá bə́d á yób éyə́gan yī ábui ai sí ésə nā má dzó nâ é míńnam mílɛ́ mí myá bɔ abé. Təgɛ vóvógolō é dzam é míńnam mivɔ́g yī ándzógódó bá lóe ONU myá dzó ai nâ mí ndzíndzí kig tóónə kə́  myá bəbə ngə́ é nə tótóé nǎ Bashar Al Assad a nə m̀bɔ̌n é dzam bá dzó nâ a ngá bɔ. ©Dzaleu.com

Lire l’article en français ou écouter l’audio

Votre avis sur cet article ? Laissez-nous un commentaire au bas de la page.

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait