Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí

(Lire cet article en français)

Ǒ bə̄lə́ kig ákōmán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla və dá wa yi ná wa bɔ gató (gâteau)? Tsogó éwāngá dzóe!

Á nɔŋ éwāngá é tɔ̌ ánén o télé á ndóan (ényi ndzaag e nə mfí) tɛgɛ ai dzɔ̌ ńnəməná ngul abɔ̌g te ndo wǎ téle “moule” woe á mvié étē.

Ayóŋ yǎ mvié dá yi hḿ bɔ a nə́ ákoman ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbāŋla.

É dzóm yá yi ndə́gələ é nə dzíá və nâ mvié ya káb áyóŋ ékə́kaba yá yi hḿ sílī nǎ ó tóónə nɔ́ni édzóm yǎ wǎ yi fudi á ńnə́m. ©Dzaleu.com

Ngə́ mod a bə́lə́ dzóm ǎ yəm yám ńdo ǎ yī é yə́nē mú, á lómóg hḿ bía dzɔ́!

gâteau sans four astuce marmite fonte - ewanga
Ǒ bə̄lə́ kig ákōmán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla və dá wa yi ná wa bɔ gató? Tsogó éwāngá dzóe! (Votre mamrmite en fonte peut servir de four à gâteau !)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait