Ǹnyeán mɔ̄ní: bǎn byə́m bə́bɛ̄ yǎ ō nə́ dzǎm bɔ

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français et découvrir le bonus « abonnés »)

Ḿból yǎ ébonde akúma yá wulū kig tɛgɛ ai ǹyəmán ńtáán mam ngə́kig m̀baalán mɔní, mim̀bɔ̌n mí nə dzǎm bɔ̄ nǎ ó nyié mɔní

> Á sǔ ńsinga ńkusán byə́m biziŋ
Mvulná ai dzǎm məyɔg : biyɔŋ biziŋ o nə dzǎm kúli a kúi tóyina mɔní nǎ wa kus bía. Ngə́ wa kúli tóyína nálā biyɔŋ bítán á ǹgúmā sɔ́ndɔ, tóyínā étán nyílī yá kə. O nə hḿ dzǎm kɛ̂ nǎ wa suu á bə́ nyii á ngúmā sɔ́ndɔ á mvús yī válā á bə́lɛ abǒg tē á bə́bɛ̄.

> Á kándī ábím bibwan
Á bi ńkunda bībwan ó sikig mǎn dzam, wá nɔŋ abuí mɔní to ndo o bələ́ ábūī. ©Dzaleu.com

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait