A kɔ́bɔ́d biyé Assako

Dzaleu Mode - Dans le dressing de l'artiste Assako

0
196

A kɔ́bɔ́d biyé Assako

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

M̀bom məzíg a kúlan é mēn á édzí dá bəbə m̀bɔ́d ai byə́m bí nyāngá.
A lə́də bía á ngə́ə́ŋ é byə́m yā ā daŋ dziŋ !

Akǒl ngob dzíé Primadonna
Assako a kad bíā nâ : « ma wódan nâ mə nə miníngá ai é ngul ésə yi été éyɔŋ ma bɔ́d é bīkōndé bīná yā bíá bə́də mā á yób.» éyī hḿ ā dzó nálā.

Ńtsógan Dzaleu.com :
Ngə́ bísíkig bī akiá ákǒl ngob tē kan dzédziá bi nə á fə nɔŋ é nyi yǎ bəkom məngob yī Ítaliɛn bə́ ndə hḿ kúli. ©Dzaleu.com

Dzaleu mode assako primadonna shoes
A kɔ́bɔ́d biyé – Dans le dressing d’Assako : L’artiste et chanteuse camerounaise dévoile son Top Mode à la Rédaction Dzaleu.com !

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Assako chanteuse Cameroun Beti Ekang Bulu Yambassa
Dzaleu Musique – Minláŋ ai… (Retrouvez l’intervieuw d’Assako ici)

Retrouvez l’interview d’Assako sur Dzaleu Musique !

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait