Akə́ŋ ḿbɔ́d : á nɔŋ ékán yǎ ó nə́ ńkomán á táŋ

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Éyi o nə bɔ́ zəzə bīyé yá tɛgɛ yéne anə́ ésugúlū yá? Édzóm wǎ yean bɔ ngə́ ō bíkig dzó bɔ é nə nâ ó nɔŋ é kán nyɔl dzoe e nə́ ńkomán á táŋ.

Nálā wá tsilan nâ mod a síkig óbila nâ á bɔd tɔlasís a tɔ̌ ńnəməná abɔ́d étɔ̌ nâ é mēn a bəgə́ émbgə̄d ábum ńgə́kig bǒd mə̄kǎn!

Dzé hḿ énə́ dzǎm bɔɔban:
O nə hḿ dzǎm bód é bíyé bá lóe “collant” dzam dá wa yean bɔ ókálá nǎ tə wa bɔ́d éyé yī áyób étɔ̌ ńnəməná etun ékán yi nâ abum á yénege á ńsəŋ. Álígí nálā bɔ́dɔ́ ḿbəmbə mān ńgúmā éyé ngə́kig sɔ́d e tɔ̌ áyǎb. ©Dzaleu.com

dessin-africaine-glam-fashion
Akə́ŋ ḿbɔ́d : á nɔŋ ékán yǎ ó nə́ ńkomán á táŋ (Apprendre à tenir compte de sa morphologie)

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait