Akə́ŋ ḿbɔ́d : Nɔŋɔ́ni ǹtsíé bíyé wə́ə́n á táŋ

Écouter l’audio
Á láŋ ǹtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí

(Lire cet article en français)

Á mvús ye nâ bí kɔ́bɔ̄ yǎ dzām ńnɔŋán ábím də́ə́n á táŋ éyɔŋ myá bɔ dzǎm ḿbɔ́d fúlú fə́ e nə myá yean yə́gɛ: ǹnɔŋán ńtsíé bíyé á táŋ.

É síkig ḿból yǎ bíyén é kala nyí ngə́ é kala m̀bɔ́g abəgə́ étūn wandzi ngo byâ fə byá yi kə́ fód étūn wandzi mɔ́ bīvóan hḿ nǎ bod míḿbíɛ́n míán myá yī hḿ yénē ábəŋ ai kán biyé fə́.

Bí nə́ hḿ bɔ yá :
Ngə́ ǒ daŋ á yā yág nǎ wa bɔ́d bitun bíyé, wa yean hḿ bɔ́d byā ai “collant” (ngə́ ábǒg dá və́ wā zə̌n). Mǎn étūn kaba ngə́kig “mini-robe Boubou” byá yi hḿ tóónə̄ wulu.

É mə́lə́bə́gá mā má wulu hḿ fə to ai édzí dá bəbə məkǒl máán !
O yén mɔ̌nyɔ̄ŋ a bəgə́ ábə̄ŋ bítótɔ́ŋ bí ngob ńdo á fə wa wǎ yí nâ wa bɔ́d byá. É mān ńsílí mbɔ́g wǎ yean hḿ sílī wǎ mén a nə nâ: yi é kán m̀bɔ́d yí ya yi hḿ fɔ́ɔ́g bɔ nǎ mə́ yéne mvɔɛ ā mís? ©Dzaleu.com

African fashion mode beautiful black woman femme africaine
Akə́ŋ ḿbɔ́d : Nɔŋɔ́ni ǹtsíe bíyé wə́ə́n á tán (Apprendre à tenir compte de sa taille de vêtement)

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait