Biníngá bá dzó nâ : Ngə́ wa yi hḿ nā bə́ nyə̄ŋə́lə wa, wa yean hḿ síé ású tē !

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

« Biníngá bá dzó nâ… » a nə é mān vóm biníngá bá dzó bə̄bə́lá á fyaŋga

Bísɔ̂ bí dzô, é mod ǎ yī ná mīníngá á nyə̄ŋə́lə nye a yean hḿ bɔ nǎ ḿfág yǎ nyɔ́l dzīé ó bēn ó tɔ̄bɔ́ mvɔɛ !

Mvulná: ńtámni dzó nǎ wa dziŋ mənyáŋ mə́ təmə́ ékəg woe a kada wɔ bǎn bíbúg á ḿbɔ́g álɔ́, wa yean hḿ tádi nɔŋ ńdzǔg nǎ ó bɔ̄ ná mə́ bɔ m̀fúbán.

Byá láŋ hḿ kig é mə́búg mə́nyɔ́l mə́sə məvɔ́g, á vɔ́lī hḿ nyɛ̄ ngə́ myá yi ná myá wóg zám ngə́ tɛgɛ ai nálā yá yi hḿ bɔ̄ nǎ a tɔ̌ ai wɔ̌ a sɔ́nɔg á ńnə́m été ngə́kig a tsɔgɔ tə́ mam məfə́: a yi ma bɔ nǎ, a yi ma kus édzí ngə́ kig édzí vɔ́g, a zu bɔ ávōl avól édzílī á māná! ©Dzaleu.com

Dzaleu hommes couple-africain-baiser-embrasser homme noir locks
Ediŋ – Biníngá bá dzó nâ ! (Couple africain : confidences de femmes)

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait