Non classé

Mǝbugǝban : Mëlëbëga mëlè ma bëbë moani

Mǝbugǝban : Mëlëbëga mëlè ma bëbë moani

A yëm bëlan ai moani – Mëlëbëga më Dzaleu.com

1
A yëm nyè moani

Yene ngoan ya kè, mi noang fulu a vaa abim moani zing, mi fudi à mbaag.

To é ne doli é bè, noang’ni fulu té amu édzom é ne mfi muna, é ne na mi bii fulu yi a nyè abim moani zing.

. DZALEU.COM .

2
A noang fulu yi a til é byem mia kus

Noang’ni fulu yi a til é byem mia kus a ngoan : éfa dia, mi tili é byem bi ne obili a kus ngekig a yaan anê nda, memdim, mfiè ai nala nala. Efa évog, mi tili é byem bia dang kig mfi abui. A memana, mia yi bii nguma afeb ai é byem mia yene kè kus. Nge moani a ligi, mi to dzam kus é bi bivog…

Nláŋ wá kë ósú á fulansí muná