É ngɔbi evǝgǝǝ e nǝ ósu á abaa bivǝgǝlǝ á ǹkɔ́bɔ Bǝtí

. BIVƎGƎLƎ BISƎ .

 

NYAŊGÁ

  • 15, janvier - N'yasán ésíl bívíndi ésíkig nkoan Mëlëbëga më Minsili Zanga, nbonde Dzaleu ✨A yas ai é faag e bëlë bod mësong.… Ǹláŋ wa kǝ ósú

BÍDÍ

  • Poisson braisé au four recette vidéo
  • 13, octobre - Ǹnam : Kɔ́s təgə ai ayé á "four" Wa yi ná wa yam kɔ́s təgə ai ayé á ákōmán ndóan… Ǹláŋ wa kǝ ósú

Á KƆ́BƆ

  • 18, décembre - Á kɔ́bɔ Ekaŋ ai Abaa Dzaleu Zaani yən məngobi bivəgələ bíán á ǹkɔ́bɔ Ekaŋ. DZALEU.COM Ǹkɔ́bɔ BətíAkǝŋ yi a mɔAkomódóǸtimán BíbúgNyaŋgáMulu...… Ǹláŋ wa kǝ ósú

ǸNƎŊ

  • 21, janvier - Nsílí : Yi bod bëzing bá tsog nā bë në fëg a lodo ébá bësë bëvog? Ntil Minsili Zanga Yi… Ǹláŋ wa kǝ ósú

É ngɔbi evǝgǝlǝ e nǝ ósu á abaa bivǝgǝlǝ

. BIVƎGƎLƎ BISƎ .

ÓZÓNDÓM !

  • 1, février - Elad ayong a zang Mali ai Burkina Faso ? Eyalan Kyélem de Tambèla éyong ba sili nyè ntsogan woé ai… Ǹláŋ wa kǝ ósú

Á NGƎƎŊ !

  • 2, octobre - Man nlang ntilan minkobo : "Ngon nyege sikulu nen" "Ngon nyege sikulu nen" (L'Etudiante) a ne étun nlang é kalada… Ǹláŋ wa kǝ ósú


Bi ne fǝ á
YouTube múnaYoutube channel Dzaleu.com : DZALEU MEDIA
 

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :