Bia yen

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°7

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°7

Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma?

Dzaleu a dugan fas ai mína é mëfoé a nga tëlë ózóndóm é mëlú më ngá lod :

. DZALEU.COM .

1. Charles III a yënë dzã bidzugá ású étíbílí édzoe míntángán

2. « Mode avion », minkunda mí bod miá sòman Orange ai MTN

3. Áfríka ózóndóm á mətóban bë BRICS

4. Nnam Libya o ngá bë ó síe ású yi na Áfríka á bii mòni woé

YouTube player