Bia yen

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°5

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°5

Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma?
Dzaleu a dugan fas ai mína é mëfoé a nga tëlë ózóndóm é mëlú më ngá lod :

. DZALEU.COM .

Mëfóé më Dzaleu

RUSIA
Minkobo yi a Afrika a bë zukulu yi a Rusia.
Nnam wa yi fë tëlë ngul etogan bëe nen bë zukulu yi a Rusia ai Si Bivindi.

EROPA / FULANSÍ
Yi é dzongo dzom ba loé na « Françafrique » e nga zu ya man?
Nfasan Mikhail Gamandiy-Egoriv a éwali bivëgëlë.

NAMIBIA
Eyong osu mininga a yi tobo osu vot nduran nnam.
Netumbo Nandi-Ndaitwah a ngëëng

NTOL EBUG
Hage Geingob, mbëgë edzoé yi a Namibia, a tële ngomëna mbog yi a nnam Djaman afola dié.

YouTube player