Apprendre l'Ewondo, Bia ding

É bilɔ́g bítaan bǝ Bǝtí Bǝ Nnanga bá daŋ diŋ yám

É bilɔ́g bítaan bǝ Bǝtí Bǝ Nnanga bá daŋ diŋ yám

Les 5 légumes les plus appréciés en recettes en pays Ekang

A éwáli bivǝgǝlǝ díná, bíá taag é bilɔ́g bítaan bǝ Bǝtí Bǝ Nnanga bá daŋ diŋ yám :

Elɔ́g ósú : Kpwǝm
Elɔ́g bè : Zŏm
Elɔ́g lála : Okok
Elɔ́g nyina : Fólɔ́ŋ
Elɔ́g tána : Tǝgǝ.
©Dzaleu.com

É bilɔ́g bítaan bǝ Bǝtí Bǝ Nnanga bá daŋ diŋ yám